KM i lynskak 1997

Præmietagerne:
A: Kenneth Haagensen
B: Roy Johansson
KM i lynskak 1997