KM i lynskak 1988

Klubmester i lynskak: Kenneth Varberg